BİLDİRİ HAZIRLAMA İLKELERİ

Konferansa iletilecek sözlü ve poster sunumların bildiri özetleri doğrudan ya da dolaylı olarak konferans konu başlıkları ile ilgili olmalıdır.

Özet bildirinin içeriği, yazım kurallarına ve bilimsel etik ilkelerine uygunluğu yazarın/ yazarların sorumluluğundadır. Hakem Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.
Bildiri özetleri minimum 480 kelime maksimum 600 kelimeden (başlık ve adresler hariç) ve aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. Kongre Sekretaryası tarafından bildirilerin ön izlemesi yapılarak, bu bölümlerde yer alan kelime sayılarına uymayan bildiriler sorumlu yazara iade edilecek ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir.

Araştırmaya dayalı bildiri özetleri

1. Başlık
2. Araştırma hipotezi (40 - 50 kelime- bu bölüm araştırma konusunun gerekçesinin bilimsel arka planı hakkında açık ve net ifadeler içermelidir)
3. Yöntem (en çok 150 -200 kelime- Bu bölüm deneysel kurgunun anlaşılabilmesine olanak verecek açıklıkta olmalıdır ve analitik teknikler ile istatistiksel analiz yöntemlerini içermelidir. Standart yöntemler için detay verilmesinden kaçınılmalıdır. Herhangi bir yöntemde modifikasyon yapılmış ise mutlaka vurgulanmalıdır.
4. Sonuçlar (en çok 250- 300 kelime)
5. Tartışma (en çok 40 - 50 kelime)

Derleme bildiri özetleri

1. Başlık
2. Ana metin (Derleme konusunun duyusal bilimine somut katkılarının bu kısımda kısaca tartışılması beklenmektedir)
3. Duyusal ve tüketici bilimleri ile ilişkili açık kalan ve henüz araştırmaya konu olmamış alanlar hakkında bilgi aktarımı

Kaynaklar
Kaynakların yazımı APA Yazım kurallarına uygun olmalıdır

Poster hazırlama ilkeleri

1. Poster boyutu 70 (yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
2. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
3. Kaynakların yazımı APA Yazım kurallarına uygun olmalıdır
4. Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
5. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
6. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
7. Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
8. Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
9. Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.

Başarılı olarak gönderilen bildiri özetleri için 2 saat içerisinde bildiri özeti referans numarasını da içeren bir bilgilendirme e-maili gönderilecektir.

Tüm kabul edilen bildiri özetleri, kayıtlı konferans katılımcılarına dağıtılacak özet sistemine dahil edilecektir. Bildiri kabul edildikten sonra, en az bir yazar konferans için kayıt olmalı ve bildiriyi konferansta sunmalıdır. Eğer bildiri özetini başarılı bir şekilde göndermenize rağmen onay almazsanız veya önceden gönderilen bildiri özetiniz için gerekli değişiklikler yapmak istiyorsanız, lütfen çift değerlendirme olmaması açısından bildiri özetinizi tekrardan göndermeyiniz. Herhangi bir değişiklik yapmak istemeniz durumunda veya detaylı sorularınızla ilgili İçerik Koordinatörü'ne bildiri referans numaranızı da yazarak e-mail gönderiniz.